start2_geosyntet.jpg

På stadig mark

Ibland är den mark vi vill bygga en väg eller ett hus på för helt enkelt för instabil för att utgöra en bra grund. Därför har människan i alla tider prövat olika sätt att förstärka marken så att våra byggnadsverk kan vila på en säker grund.

Geosynteter är ett samlingsnamn för en rad produkter som används inom väg- och anläggningsbranschen för att t.ex. förstärka mark. Geotextilier och geonät är sådana produkter. De kan användas för att t.ex. armera jordkonstruktioner så att bärigheten ökar eller för att stabilisera en mycket brant jordslänt. En strandlinje eller flodbank kan skyddas från att brytas ned av vågorna.

Gabioner (stenfyllda nätkorgar) är en annan typ av produkt som också används för att förstärka eller bygga stödmurar av olika slag.

Å ena sidan...

Geosynteter används också för att separera olika material från varandra. Det kan vara jordlager med olika finhetsgrad som ska hållas åtskiljda för att bevara bärigheten i markkonstruktionen. Det kan också vara för att skydda jord eller vatten från föroreningar av olika slag.

  • ger möjlighet att bygga på sämre mark
  • skyddar mot mekanisk nedbrytning
  • skyddar mot föroreningar
  • hindrar sammanblandning av olika material