Produkter

Ett urval av våra produktsortiment i alfabetisk ordning:

Bullerskyddskärmar för trafikerade och bullerutsatta områden.

Bullerskydd används ofta längs transportleder med tät trafik, såsom järnvägar eller vägar i de flesta fall motorvägar.

Fakta om Bullerskydd
I varje uppdrag kan vår bullerskärm anpassas till projektets unika topografiska och tekniska förhållanden såsom variationer i trafik och påverkanslaster. Vi erbjuder bullerskärmar med stålpelare, träregelstomme och träpanel i vertikal- eller horisontalled placerad på en eller båda sidorna. Elementens längd kan variera mellan 600 till 4300 mm plus stålpelarnas bredd, och höjden mellan 400 mm till 5000 mm. Konstruktionen tillåter att bullerskärmen följer markens topografi och linjens dragning. Våra bullerskyddskärmar är helt projektanpassade.

Ett kraftigt skyfall kan vara förödande om inte dagvattenhanteringen är genomtänkt och rätt dimensionerad. ViaCon har ett brett utbud av både standard- och specialanpassade lösningar för hantering av dagvatten. Den traditionella stenkistan ersätts med moderna lösningar som kräver mindre utrymme och har högre kapacitet.

Tack vare egen produktion kan vi snabbt och enkelt specialanpassa ingående komponenter så att maximal funktion och kostnadseffektivitet uppnås. Den traditionella stenkistan ersätts idag med modernare konstruktionslösningar som kräver mindre plats men har högre kapacitet. Vi tillverkar dagvatten och fördröjningsmagasin i fyra olika material, för maximal funktion i rådande omständigheter och krav.

ViaCons system passar utmärk att installera i alla miljöer. Vi har större lösningar för ex.vis parkeringsplatser, lagerytor, köpcentrum, logistikcentrum men är även mindre lösningar anpassade för små ytor som ex.vis stadstorg, parker, gator och vägar.

Några av fördelarna med ViaCons flexibla system är:
• Brett dimensionsregister 200 mm – 3500 mm
• Lång livslängd – över 100 år
• Låg vikt
• Kan dimensioneras för full trafiklast
• Korta installationstider
• Kundanpassade lösningar tack vare egen produktion
Till våra tankar kan vi även leverera kompletta system som exempelvis.
• Pumpstationer
• Olika typer av brunnar för ex.vis inspektion eller provtagning.
• Reningsverk
Andra användningsområden för våra tankar kan vara:
• Spillvattentank
• Brandvattentank
• Processvattentankar (pH inom intervallet 3-12)
• Sedimenteringstank

Att arbeta med miljövänliga lösningar är något som är av yttersta vikt i den tid vi lever i. Varför inte ta steget fullt ut och använda naturliga material, nu när förutsättningarna finns.

Erosionsproblem i alla möjliga sammanhang har blivit ett allt större hot. Problemen ökar i våra kustnära områden där vattnet stiger med kraftiga vindar som piskar upp höga vågor som i sin tur orsakar stora skador på strandlinjen. De allt kraftigare regnen under senare år har blivit mer frekventa och orsakar också stora skador på slänter invid vägar, järnvägsbankar och vattendrag. I många fall kan ett anpassat erosionsskydd vara en bra lösning på dessa problem.

Erosionsmattor tillverkade av naturmaterial har förekommit under många år och tekniken att producera dem har blivit bättre och bättre.
Det finns två olika typer av mattor, vävda och icke vävda. Dessa tillverkas i kokos-, jute-, strå- och/eller halmfiber. Dessutom har man hittat ett naturfiber som ej är brännbart.
Vilket fibermaterial som väljs beror på bl.a. vilken livslängd och dragstyrka som krävs.
Livslängden på mattorna varierar från några månader till ett par år. Det är också vanligt att man blandar de olika fibrerna i samma matta för att åstadkomma en acceptabel livslängd och dragstyrka.

De vävda mattorna består till 100% av kokos och finns i två olika maskvidder, ca 10mm (740g/m2) och ca 40mm (400g/m2).
De icke vävda mattorna består vanligtvis av kokos-, halm- och stråfiber. Dessa är sammansydda med ett pp (polypropylennät) nät som gör att de håller ihop fiberna. PP nätet kan erhållas i olika trådtjocklekar beroende på vilka tekniska krav projektet ställer på nätet.
De icke vävda mattorna kan även erhållas med ett tunt pappskikt på undersidan. I pappskiktet finns inklistrade frö. Dessa gror när de får kontakt med fukten i marken. Det finns ett antal standardfröblandningar att välja på, men mattorna kan även produceras med specialfröblandningar efter önskemål.

Samtliga mattor fästes med förankringsspik tillverkade av trä. Då det gäller mattor med fröinblandning är det mycket viktigt att mattans undersida hela tiden har kontakt med underlaget för att fröna ska kunna gro. För att de icke vävda mattorna skall hänga i ”luften” i svackor påförs ett tunt lager av sand eller dyl material. Mattor, såväl vävda som icke vävda (utan frö) kan med fördel sprutsås.

Ett sätt är att bygga en faunapassage med hjälp av en rörbro eller vägtrumma. Konstruktionen är enkel, billig och miljövänlig. Rätt installerad bevaras de naturliga vägarna för djuren och på så sätt gynnas den biologiska mångfalden.

Passagen kan utformas på en mängd olika sätt – valet av konstruktion styrs av faktorer som vilka påfrestningar rörbron/trumman kommer att utsättas för och vilka djur som förväntas använda passagen. Till höger visaas några exempel på hur en faunapassage kan utformas.

En större rörbro kan t.ex innehålla en strandremsa för större djur. En sådan konstruktion kan också vara ett trafiksäkert sätt att ge människor tillgång till naturen på båda sidor om en större väg.

För smådjur som grodor och möss kan en mindre trumma fungera som passage under en vägbana.

Genom att installera en valvbro eller halvtrumma bevaras ett vattendrags naturliga botten och fisken kan vandra fritt – även uppströms.

Den typ av faunapassager som beskrivs här har visat sig vara praktiska och effektiva lösningar för säväl djur som vägbyggare

Skapa en annorlunda och estetiskt spännande mur med gabionkorgar eller gabionnät.
Numera finns det såväl runda som rektangulära gabioner och att kombinera dessa kan ge ett tilltalande resultat. Glöm inte att det blir snyggt att använda olika stensorter i olika färger, allt för att göra muren så intressant som möjlig.

Gabionmuren kan ha många olika funktioner, bullerdämpande, insiktsskyddande, lastupptagande etc.
Dessutom är det möjligt att ”beklä” betongmurar och betongväggar med smalare gabionsektioner som förankras i den bakre muren/väggen vilket ger en mycket trevlig fasad.
Denna är dessutom inte intressant för klottrare!

Gabioner kan användas såväl som fristående mur eller stödmur. Om gabionmuren ska fungera som stödmur kan den antingen konstrueras som en självbärande mur d.v.s. man bygger upp den med djupare korgar i bottenskiktet som sedan blir smalare ju längre upp i konstruktionen man kommer.
Det andra alternativet är att gabionkorgarna är lika djupa oavsett skikt, men att man fäster ett geonät på baksidan av dessa som rullas horisontellt in i slänten. Denna konstruktion blir billigare då det åtgår mindre material. Förutsättningen för att det ska bli billigare är att man ej behöver schakta in extra i slänten.

Fristående gabionmurar kan antingen byggas med tradionella gabionkorgar eller lösa nät.
De lösa näten som består av en betydligt tjockare tråd, 6mm, är mycket snabba att montera.
Dock är det inte möjligt att justera hur stenen läggs vid nätet utan det krävs en bra fraktionsfördelning av den sten som gabionerna fylls med.

Gabionmuren har många fördelar, det är ett ekonomiskt intressant alternativ till andra murkonstruktioner, snabb att montera (gabionnäten), estetiskt tilltalande och den kan dessutom användas i många olika miljöer med olika funktioner


Färdigfyllda gabioner

ff_gabionMed ViaCons färdigfyllda gabioner frigörs många man- & maskintimmar för annat viktigt arbete.

Gabionkorgarna som används som färdigfyllda är samma som ViaCons normala svetsade korgar med undantaget att trådtjockleken är 5 mm istället för 4 mm, allt för att säkerställa att korgarna håller sin form vid hanteringen.

Gabionerna fylls på från täkter runt om i Sverige med hjälp av ViaCons unika fyllningsmaskin som är framtagen och utvecklad av vår samarbetspartner Råsjö Kross AB.

Fyllningsmaskinen kan vid större projekt enkelt flyttas ut till arbetsplats för att använda sig av det befintliga materialet på plats, för att på så sätt enklare uppnå massbalans och därmed färre dyra transporter.

Kontakta oss

gabioner

Nedladdningsbara filer

Användningsområden
– Grundvattenskydd vid byggnation av vägar, järnvägar och flygplatser
– Bottentätning och topptätning av avfallsupplag
– Tätning av dammar, kanaler, tunnlar, och betongkonstruktioner under vatten

Material
Viacon arbetar med två typer av geomembran

syntetiska membran av polyeten, PE-HD, PE-LD, PE-LLD eller polypropen FPP och EPDM gummiduk
lergeomembran (GCL) av geotextil och bentonit

Geomembranets absolut vanligaste funktion är att skydda grundvatten från föroreningar av vägsalt, avgaser, oljespill, spill från farligt gods, förorenat vatten, gummipartiklar och liknande. En tillämpning som blir allt viktigare – för att möta dagens miljökrav – är bottentätning och topptätning av avfallsupplag.

Produkter
Syntetiska membran – Tätheten är avgörande för membranets funktion. Genom att membranets täthet definieras vid tillverkningen kan säkerheten optimeras i varje enskilt projekt. Syntetiska geomembran finns dessutom med olika egenskaper för skilda applikationsområden – t.ex. med slät yta eller friktionsyta, varierande töjnings- och friktionsvärden och olika kemisk beständighet.

Vid behov kan membranen svetsas eller limmas samman. Arbetet utförs med specialmaskiner och fogen är alltid dubbel. Fogens täthet testas sedan genom att mellanliggande kanal provtrycks. Vid rörgenomföring används extrudersvetsning.

För att förhindra att geomembranet förstörs av t.ex. vassa stenar bör ett skyddsskikt av sand eller en nålfiltad skyddsgeotextil finnas på var sida om membranet.

Lergeomembran – Bentonit är ett naturligt lermineral som sväller då det kommer i kontakt med markens fukt eller när det bevattnas. Om svällningen sker under tryck blir tätheten mycket hög.

Bentonitmattor finns i flera utföranden för olika användningsområden. Ytstrukturen och draghållfastheten bidrar till att bentonitmattor är lämpliga att använda i slänter. De kan också lätt anpassas till brofundament och eventuella genomföringar.

Bentonitmattor är enkla att installera. Om tätskiktet kräver att flera bentonitmattor läggs sker skarvning helt enkelt genom överlappning. En annan fördel med bentonitmattor är att de är självläkande.

Kontakta oss

Geomembran

Nedladdningsbara filer

Ett geonät är en nätkonstruktion som förbättrar markens bärighet genom att låsa partiklar i jorden . Geonätet kan vara flexibelt eller styvt (med fasta knutpunkter).

Användningsområden

Stabilisering, jordarmering i t.ex. slänter, förstärkning i stödmurar, obundna överbyggnader för vägar, järnvägar eller parkeringsplatser

Material
Polypropen (PP) polyester (PET) eller Polyeten (PE-HD)

Enligt följande normer
Dragstyrkor från 20 kN/m upp till 400 kN/m

Ett geonät gör det möjligt att bygga stabila konstruktioner på sämre mark. Geonätet stabiliserar marken genom att låsa jordpartiklarna så att de inte kan röra sig horisontellt. Effekten förstärks när jorden packas.

Ett nät stabiliserar i regel ett jordlager på 30-40 cm. Flera geonät kan läggas ovanpå varandra för att förstärka djupare jordmassor. Eftersom bärigheten ökar med varje skikt kan förstärknings- och bärlagren högre upp i konstruktionen göras tunnare.

Ett geonät har stor betydelse för konstruktionens hållbarhet. Genom att förhindra att rörelser sprids uppåt genom lagren minskar risken för sättningar. En annan effekt är att belastningen blir jämnare – tyngden sprids över ett större område, bärigheten ökar och med den ökar också konstruktionens livslängd.

Produkter
Secugrid PP
Secugrid PET
Combigrid
ViaGrid
TeleGrid
Sympaforce geonät

Kontakta oss

geonat

Nedladdningsbara filer

Användningsområden
Separation – vattengenomsläpplig barriär mellan olika material för att bibehålla markens bärighet
Filtrering – leda bort överskottsvatten för att behålla skjuvfastheten och därmed markens bärighet
Erosionsskydd – förhindra underminering av flodbanker och kustlinje
Armering – förstärkning av t.ex. branta slänter

Material
Polypropen (PP) eller polyester (PET)

Uppfyller följande normer
NorGeoSpec Profil 1-5

Beroende på tillverkningssätt talar man om två typer av geotextilier;
Icke-vävd geotextil – består av slumpmässigt orienterade fibrer som bundits samman på mekanisk, termisk eller kemisk väg. Nålfiltad geotextil är en typ av icke-vävd geotextil.
Vävd geotextil – består av trådar, band eller liknande som vävts samman i räta vinklar.

Funktioner
Separation – Genom att använda en geotextil som barriär hindras lösare eller finare material från att blandas med över- eller  underliggande lager. På så vis sätts inte de  separerade lagren igen, vattengenomsläppligheten försämras inte och ytlagrets bärighet bibehålls.

Beroende på vilket fyllnadsmaterial som skall användas indelas geotextilier för separation i fem profiler /klasser.

Med en geotextil som barriär kan man:

utföra fyllnadsarbeten med material som har bättre hållfasthet på lösare jord
ha öppnare material i undergrunden och få bättre dränering
minimera schaktningsarbete och materialåtgång

Filtrering – Med en geotextil som filter kan filtrering och dränering behandlas som två separata funktioner som kombineras för att leda bort överskottsvatten. Filtreringen placeras mellan jord och dränering och väljs utifrån den genomsläpplighet som önskas.
Dräneringen väljs efter förmåga att transportera vatten.

Med en geotextil som filter får man:

specificerade filteregenskaper
billigare dräneringsmaterial
en enklare installation då mindre mängder sten och grus går åt.

Dränering – En geokomposit eller geotextil ingår ofta som en komponent i dränering  eftersom man med dessa produkter kan anpassa dräneringen genom att välja porstorlek och flödeskapacitet. Om marken fordrar ett dräneringsskikt kan en laminerad filterdränering användas. Den består av ett dräneringsnät med geotextil på en eller båda sidor. Filterdräner finns även med ett geomembran på en sida om dräneringsnätet och geotextil på andra sidan.

Med en filterdrän som dränering får man:

specificerade dräneringsegenskaper
billigare dräneringsfunktion
en enklare installation då en filterdrän kan ersätta dräneringsgrus.

Erosionsskydd – En geotextil kan skydda jord som utsätts för erosion av vatten. Kraftigare erosionsskydd i form av stora stenblock eller liknande kan placeras direkt på geotextilen i stället för att banken byggs upp i flera lager.
Med en geotextil som erosionsskydd slipper man

arbetskrävande stenmassor
problem med bankens lutning eftersom geotextil fungerar bra även i branter
expertövervakning – konstruktionen är enkel
arbeta med mindre stycken då geotextilen kan prefabriceras i stora enheter

Armering – För att förhindra att marken deformeras och kollapsar kan en geotextil användas som förstärkning.
Geotextilen tar upp skjuvspänningar i marken, förhindrar att de sprids uppåt genom jordlagren och stabiliserar på så sätt konstruktionen.

Med en geotextil som armering får man:

en konstruktion som är miljövänlig
möjlighet att välja bland en mängd olika lösningar
lägre anläggningskostnader
enkel hantering och smidig transport
inga korrosionsproblem

Kontakta oss

geotextil

Nedladdningsbara filer

Tänk dig en armerad yta som till största delen består av gräs och inte betong men ändå klarar ett axeltryck på 20 ton, med ViaCons Runfloor är detta möjligt.

ViaCons Runfloor tillverkas av LDPE vilket gör att plattan har mindre benägenhet att gå sönder vid kalla temperaturer vilket kan ske med plattor tillverkade av andra material.

ViaCon erbjuder 2 typer av Runfloor, en högtrycksplatta (S05) som klarar riktig tuffa miljöer samt en lätttrycksplatta (F05) som kan användas där ytan inte skall trafikeras jämnt.

Många vattenreserver är skyddade idag men fler skulle kunna skyddas.

Skyddas mot vad?
– Föroreningar från vägar och järnvägar: Grundvatten som ligger i anslutning till vägar och järnvägar riskerar att infiltreras av föroreningar från vägsalt, avgaser, oljespill och partiklar från däck. En hel del farligt gods och kemikalier transporteras på våra vägar och i händelse av olycka måste närliggande vatten vara skyddat.

– Föroreningar från avfallsupplag:
Föroreningar från sopor eller industriavfall utgör en risk för grundvattnet. För att skydda grundvattnet är det viktigt med en korrekt utförd bottentätning. Lakvatten från sådana anläggningar måste också tas om hand och renas på ett säkert sätt. Äldre avfallsupplag kan behöva övertäckas och inneslutas.

– Föroreningar från flygplats:
Vid en flygplats utsätts en begränsad miljö för mycket höga koncentrationer av föroreningar från avisningsvätskor, avgaser, salt, gummipartiklar och flygbränsle. Här är det viktigt att skydda grundvatten som skulle kunna påverkas av infiltrering.

– Föroreningar från lakvatten och slam:
Lakvatten och slam från avfallsupplag och industrier innehåller ofta höga halter av föroreingar och måste förvaras i täta bassänger för att skydda närliggande vattenreserver och grundvatten.

Geomembran som grundvattenskydd
Grundvatten kan skyddas med olika typer av geomembran. Det finns två huvudtyper av geomembran:
1) syntetiska membran av polyeten, polypropen eller EPDM syntetgummi
2) lermembran av bentonit och geotextil

Syntetiska geomembran är 10 000 ggr tätare än vanlig lera. Polypropen och polyeten har dessutom hög åldersbeständighet och resistens mot en mängd kemiska ämnen t.ex. drivmedel och olja. Membranens genomsläpplighet kontrolleras vid tillverkningen och säkerheten kan därför anpassas med stor precision för olika behov. Membranen bör skyddas mot mekanisk skada av en omgivande skyddsgeotextil.

Ett lermebran består av bentonitpulver som fixerats mellan två lager geotextil. Bentonitmebranet aktiveras av markens fukt eller genom bevattning – gärna under tryck – och blir då ca 100 ggr tätare än lera. Bentonitmembran är självläkande och lätt att anpassa till eventuella genomförningar och brofundament. Lermembranens ytstruktur och draghållfasthet gör dem även lämpliga att installera i slänter.

Kontakta oss

grundvattenskydd

Nedladdningsbara filer

Användningsområde
– vägbyggen, skyddskulvert, gång- och transporttunnel, koport, skyttevärn
– dagvattenledning, nedstigningsbrunn, vattenmagasin
– ventilationsanläggning, kabeltrumma etc.

Material
– Varmförzinkad stålplåt
– Förzinkning: SS-EN 10 142 DX51D Z 600
aluzink: SS-EN 10 215 DX51D+AZ 185
– Skruvar/muttrar
– Korrosionsskyddet kan förstärkas med epoxibeläggning eller TrenchCoat

Uppfyller följande normer
– AMA

HelCor väggtrumma är en flexibel konstruktion ur många aspekter.

Korrugeringen anpassas alltid till rörens dimension så att stålets hållfasthet utnyttjas maximalt. Det innebär att HelCor vägtrummor klarar trafikbelastning vid låg överfyllnad eller belastnig av mycket hög överfyllnad. Detaljerad teknisk information om korrugering, plåttjocklek och dimensioner hittar du under länken ritningar.

Korrosionsskyddet anpassas efter den miljö vägtrumman installeras i. I standardutförandet har HelCor ett korrosionskydd av metall – zink eller aluzink.
Skyddet kan förstärkas med epoxibeläggning i tjockleken 240 eller 400 µ. Behandlingen ger trumman god berständighet i vatten medlågt pH-värde.

TrenchCoat – en dubbelsidig laminering med polyeten – ökar trummans livslängd med mer än 75 år. (Läs mer om TrenchCoat)

Profiler
HelCor finns både som cirkulär profil och som valvbåge.

Montering
HelCor kan levereras i hela längder. Eftersom längden bara begränsas av transportmöjligheten kan konstruktionen anpassas för att få så få skarvar som möjligt.
Rörsektioner sätts ihop med stabila kopplingsband som är enkla att montera. Sammankopplade rörsektioner kan sedan lyftas och hanteras som en enhet. Kopplingsbanden förhindrar också att rören glider isär vid tjällyftning, sättningar eller liknande. Om skarven måste vara tät levereras kopplingen med gummitätning.

Vilken typ av kopplingsband som används beror på trummans dimension.

Killåsning – Ø 200–600 mm, bandets bredd 350 mm

Skruvförband – Ø 800–1 400 mm, bandets bredd 600 mm

Korrugerat kopplingsband 1 o 2 – banden levereravs i två eller tre delar.
Ø 300–3 200 mm, bandetsbredd 300–1 000 eller 330 – 600 mm

Kringfyllnaden – ett graderat, friktionsmaterial med stenar max Ø 100 mm – läggs symmetriskt i jämna skikt på båda sidor om trumman. Fyllnadsmaterialet packas noggrannt för att ge jämnt stöd längs hela trumman. Varken trumbädden eller fyllnadsmaterialet får innehålla frusna delar. Läggningsanvisningar framgår i ATB VÄG samt AMA.

Marktäckning är ett gammalt beprövat sätt att slippa ogräs. Inte alltför länge sedan användes halm, gräsklipp etc. för att kväva ogräset. Sedan började man använda bl.a. tunna plastfilmer, tidningspapper etc. för att undslippa ogräset.

Det finns olika möjligheter att kväva ogräs, bl.a med sand, grus, flis, bark etc. Nackdelen med denna typ är att ogräs  etablerar sig i täckmaterialet. Ogräset breder sedan ut sig och bildar stora täckande bestånd om man inte avlägsnar det i ett tidigt stadium. Bädden med täckmaterial är egentligen perfekt för ogräset som inte har någon konkurrans alls utan trivs förträffligt i denna “odlingsbädd”.

Det bästa alternativet – om man avser att täcka stora ytor – är att använda en fiberduk/ogräsduk som man låter ligga helt fritt från något täckmaterial. Dess hållbarhet brukar vara ett par år och då ska buskaget ha slutit sig. Det krävs att man planterar buskarna tätt så att de verkligen växer ihop och bildar täta bestånd efter ca 3 säsonger. Dessutom bör man plantera barrotade växter för att minimera hålen i fiberduken för varje planta, allt för att slippa alltför mycket ogräs runt buskarna.

Dagens ogräsmattor släpper igenom vatten bra och de är dessutom så pass porösa att luftutbytet mellan jord och luft fungerar tillfredställande.

Det finns två typer av fiberdukar, vävda och icke vävda. Dessa kan vara UV- eller icke UV stabiliserade.

De icke vävda dukarna är ofta värmebehandlade på en eller två sidor (termiska fiberdukar).

De som inte är UV stabiliserade måste täckas med någon typ av täckmaterial.

De tunnare dukarna, ca 50 – 90g/m2, måste oftast täckas då de inte är UV – stabiliserade.

Det material som använts bör vara grovt (20 – 50mm) och brytas ner så långsamt som möjligt eller inte alls. Bra täckmaterial är pinjebark, svensk sorterad bark eller dekorationssten med en fraktionsstorlek t.ex. av 16 – 32mm.

Täckmaterialets tjocklek bör vara så tunnt som möjligt. Detta för att inte ogräsfrö ska få någon möjlighet att etablera sig. Vi rekommenderar en tjocklek mellan 30-50mm. Är täckmaterialet grovt bör man lägga på några cm ytterligare så att duken täcks

Om man använder vävda dukar finns det risk för att de “trådar” efter det att man skär hål för buskar eller dyl. De måste även förankras ordentligt i kanterna så att de inte slits loss och “fransar” sig.

Det finns även speciella marktäckningsdukar tillverkade av kokosfiber och en tvåskiktad plastfilm som sytts ihop. Tack vare denna konstruktion bevaras fuktigheten i jorden bättre,  vilket i sin tur främjar tillväxten.

MP200 – multipelkonstruktionen som ger maximal flexibilitet. MP200 finns i en mängd olika standardprofiler och specialtillverkas vid behov med t.ex. krökar eller påstick.

Användningsområde
Vägbro, järnvägsbro, viadukt, viltpassage, trafiktunnel, kulvert, skydds- och transporttunnel, underjordisk lagerbyggnad, vattenmagasin, ammunitionsförråd etc.

Material
– Varmförzinkad stålplåt enligt SS-EN 10 149(SS 141312)
– Förzinkning enl. SS-EN 1461
– Skruvar/muttrar ISO 898-1 och 2, hållfashetsklass 8.8, varmförzinkning enl. SS 3192 Fe/Zn 45
– Korrosionsskyddet kan förstärkas med kraftigare zink- eller epoxibeläggning

Uppfyller följande norm
– ATB BRO 2004
– Banverkets BV BRO UTGÅVA 8
– Rapport 58 Brobyggnad KTH
”Dimensionering av rörbroar”

Med MP200 kan du nästan alltid lösa behovet av en passage på ett optimalt sätt. Multipeltrumman har funnits i vårt sortiment i över 50 år och vi har mycket goda erfarenheter av att använda konstruktionen i väg- och anläggningsarbeten.

Profiler
MP200 finns i ett antal profiler för olika tillämpningsområden. Detaljerad information och måttsatta ritningar hittar du här »

Cirkulära och elliptiska rörbroar – idealiska att använda vid sämre grundförhållanden och hög belastning. En mycket ekonomisk konstruktion med stor kapacitet för vattengenomströmning.

Lågbyggda rörbroar – den avgjort vanligaste profiltypen. En lågbyggd rörbro används när bygghöjden är begränsad. Profilen har stor kapacitet för vattengenomströmning även vid lågt vattendjup.

Gång- och trafiktunnlar – profiler utformade för de speciella behov som ställs på gång- och trafiktunnlar. Rörbroarna kan t.ex. utrustas med belysning och lämplig kantskoning.

Horisontella ellipser – den rörbro som ger minst påkänning för undergrunden. Profilen minskar risken för sättningar eftersom återfyllnaden kan komprimeras extra väl.

Valvbågar – är lämpliga om passagen byggs på berggrund eller när man vill bevara ett vattendrags naturliga botten. Valvbågen monteras på ett betongfundament.

Montering
En multipeltrumma består av ett antal sammansatta plåtar som formats enligt en definierad rörprofil. Plåtarna fogas samman med lättmonterade skruvförband sektion för sektion.

MP200 levereras på följande sätt:

Alt 1) ViaCon leverarar rörbron färdigmonterad på trailer.

Alt 2) ViaCon monterar rörbron på arbetsplatsen i eller i anslutning till slutligt broläge.

Användningsområde
Vägbygge, kulvertering, anläggning inom jordbruk, grönområden,ventilation m.m.

Material
– 100 % återvinningsbar polyeten (PEH)

Uppfyller följande norm
– AMA

Pecor Optima är den vägtrumma i polyeten som funnits längst på marknaden. Polyeten är ett material med egenskaper som kommer väl till pass i väg- och anläggningsbranschen:
– polyeten har ett lågt värmeledningstal. Det innebär att vägtrummorna blir mindre känsliga för isbildning och svallis. De påverkas inte heller lika negativt av tjällyftning och ev. upptining som exempelvis rör av betong. Eftersom slaghållfastheten fortfarande är hög vid låga temperaturer (lägre än – 25 °C) kan läggningsarbeten utföras utan problem även om det är minusgrader.
– polyeten är resistent mot en mängd kemiska ämnen och klarar även miljöer med lågt pH-värde utan att påverkas negativt
– polyeten är åldersbeständigt. Pecor Optima vägtrummor har en beräknad minsta livslängd på 100 år
– råvaran är naturlig och 100 % återvinningsbar.

Normal ringstyvhet för Pecor Optima är 8 kPa. Vägtrummorna kan tillverkas med högre eller lägre ringstyvhet för specifika applikationer .

Tillbehör
Pecor Optima kan kompletteras med en mängd praktiska tillbehör som t.ex. brunnar, böjar, påstick, nedstigningsbrunnar. Detaljerna tillverkas efter kundens behov.

För Pecor Optima med Ø 400–600 mm finns standardtillbehör som skruvbart lock, kupolsilar och betäckningar.

Montering
Pecor Optima kan levereras i hela längder.
Trummorna skarvas med snabbkoppling eller muff.

Snabbkoppling – korrugerat kopplingsband med snabblåsnig. Kopplingsbandet fästs och spänns med en stark och smidig plaststrip. Korrugeringen förhindrar att rören gider isär vid t.ex. tjällossning

Skarvmuff – kopplingsband med olika täthetsgrad med skruvar. 300–800 mm

Kontakta oss

optima

Nedladdningsbara filer

Användningsområde
Vägbygge, kulvertering, anläggning inom jordbruk, grönområden, dagvatten,dränering,spillvatten m.m.

Material
– 100 % återvinningsbar Polypropen (PP)

Uppfyller följande norm
– AMA
– INSTA SBC 13476

Pecor Quattro är den vägtrumma i polypropen som leder utvecklingen på marknaden.

Polypropen är ett material med egenskaper som kommer väl till pass i väg- och anläggningsbranschen.
– Polypropen har lågt värmeledningstal. Det innebär att vägtrummorna blir mindre känsliga för isbildning och svallis. De påverkas inte heller lika negativt av tjällyftning och ev upptining som rör av betong eller plåt. Eftersom slaghållfastheten fortfarande är hög vid låga temperaturer (lägre än – 25 °C) kan läggningsarbeten utföras utan problem även om det är minusgrader.
– Polypropen är resistent mot en mängd kemiska ämnen och klarar även miljöer med lågt pH-värde utan att påverkas negativt
– Polypropen är ådersbeständigt. Pecor Quattro vägtrummor har en beräknad minsta livslängd på 100 år.
– Råvaran är naturlig och 100 % återvinningsbar.

Normal ringstyvhet för Pecor Quattro är 8 kPa. Vägtrummorna kan tillverkas med högre eller lägre ringstyvhet för specifika applikationer

Montering
Det som skiljer Pecor Quattro från andra vägtrummor är den inbyggda skarvmuffen – en unik kopplingen som ger den absolut bästa tätheten.

Vägtrummorna går även att skarva med dubbelmuff eller skjutmuff om behov finns.

SuperCor är den starkaste av våra korrugeringar. Tack vare en större korrugering kan brokonstruktioner med en spännvidd på upp till 25 meter byggas.

Användningsområde

Vägbro, järnvägsbro, viadukt, viltpassage, trafiktunnel, kulvert, skydds- och transporttunnel, underjordisk lagerbyggnad, vattenmagasin, skyddsrum, ammunitionsförråd etc.

Material

– Varmförzinkad stålplåt enligt SS-EN 10 149(SS 141312)

– Förzinkning enl. SS-EN 1461

– Skruvar/muttrar ISO 898-1 och 2, hållfashetsklass 8.8, varmförzinkning enl. SS 3192 Fe/Zn 45

– Korrosionsskyddet kan förstärkas med kraftigare zink- eller epoxibeläggning.

Uppfyller följande normer

– ATB BRO 2004

– Banverkets BV BRO UTGÅVA 8

– Rapport 58 Brobyggnad KTH

”Dimensionering av rörbroar”

SuperCors styrka ligger i korrugeringen som är hela nio gånger styvare än konventionella korrugeringar (se illustration här intill).Tillsammans med kringfyllnaden runt konstruktionen ger det en styrka som gör att SuperCor klarar hög belastning oavsett om överfyllnaden är låg eller hög.

Profiler

SuperCor finns i ett antal profiler för olika tillämpningsområden.

SuperCor BoxCulvert – Lämpar sig vid låg bygghöjd (med en spännvidd på upp till 15 m) . Konstruktionen kan förstärkas upptill för att klara högre belastning redan vid låg överfyllnad.

SuperCor Arch – finns i fyra varianter.

Profilerna S och LP (spännvidd på upp till 20 m) kan integreras utan att miljön påverkas negativt och är lämpliga val vid t.ex. vid överbyggnad av vattendrag.

Profilerna MP och HP ger de fria mått som krävs för väg, motorväg och järnväg och passar bra för olika typer av trafiktunnlar.

SuperCor Round – är ett alternativ till SuperCor Arch när grundförhållandena är dåliga. Den cirkulära konstruktionen klarar stora sättningar utan att hållfastheten påverkas. Profilen är lämplig för kulvertar, transporttunnlar, broar, silos m.m.

Montering

En rörbro i SuperCor består av ett antal sammansatta plåtar som formats enligt en definierad valbåge eller rörprofil. Hela brokonstruktionen byggs upp plåt för plåt direkt på arbetsplatsen.

Plåtarna fogas samman med lättmonterade skruvförband sektion för sektion. Hela eller delar av brokonstruktionen kan förmonteras för att sedan lyftas på plats.

Valvbågar i SuperCor monteras på fundament av betong med ingjuten U-profil eller på stålfundament.

Grundarbetet är viktigt och måste utföras så att sättningar inte påverkar konstruktionens funktion. Kringfyllnaden utgörs av ett dränerande friktionsmaterial som packas symmetriskt i jämna skikt. Under installation bör konstruktionens profil kontrolleras kontinuerligt.

Tekniska specifikationer

Korrugering 380 x 140 mm
Plåttjocklek 4–7 mm
Dimensioner 3,170–25 m spännvidd
Längd obegränsad
Korrrosionskydd zink + epoxi (tillval)

Användningsområde
I korrosiv miljö (vatten med pH-värde < 5 och en resistivitet på < 1 500 ohmcm), i vattendrag med hastigheter på upp till 4,5 m/s

Material
– Varmförzinkat stål (EN 10 142 Fe PO2 G Z600)
– Dubbelsidig polyetenlaminering (HDPE) enl. amerikansk standard ASTMA A 742 och AASHTO M-246 (250 µm)

Uppfyller följande norm
– ATB VÄG 2005 (alla typer av vägar)

TrenchCoat är en spiralfalsad, korrugerad vägtrumma i varmförzinkat stål som försetts med en extra laminering av polyeten både in- och utvändig. Behandlingen har funnits i mer än 25 år i USA och Kanada och har visat sig stå emot nötning och korrosion mycket bra.

Tester visar att TrenchCoat-lamineringen ökar vägtrummans livslängd med ca 75 år jämfört med vanliga varmförzinkade trummor.

Profiler
TrenchCoat finns både som cirkulär profil och som valvbåge.

Montering
TrenchCoat kan levereras i hela längder. Eftersom längden bara begränsas av transportmöjligheten kan konstruktionen anpassas för att få så få skarvar som möjligt.
Rörsektioner sätts ihop med stabila kopplingsband som är enkla att montera. Sammankopplade rörsektioner kan sedan lyftas och hanteras som en enhet. Kopplingsbanden förhindrar också att rören glider isär vid tjällyftning, sättningar eller liknande. Om skarven måste vara tät levereras kopplingen med gummitätning.

Vilken typ av kopplingsband som används beror på trummans dimension.

Killåsning – Ø 200–600 mm, bandets bredd 350 mm

Skruvförband – Ø 800–1 400 mm, bandetsbredd 600 mm

Korrugerat kopplingsband 1 o 2 – banden levereravs i två eller tre delar.
Ø 300–3 200 mm, bandetsbredd 300–1 000 eller 330 – 600 mm

Kringfyllnaden – ett graderat, friktionsmaterial med stenar max Ø 100 mm – läggs symmetriskt i jämna skikt på båda sidor om trumman. Fyllnadsmaterialet packas noggrannt för att ge jämnt stöd längs hela trumman. Varken trumbädden eller fyllnadsmaterialet får innehålla frusna delar. Läggningsanvisningar framgår i ATB VÄG samt AMA.

TrenchCoat PipeArch är i grunden
ett cirkulärt spiralfalsat rör som med hjälp av ett pressverktyg omformas till en lågbyggd konstruktion.

I och med att röret är korrosionskyddat med varmförzinkning och 250 μm plastfilm av polyeten på båda sidor är den tekniska livslängden mer än 80 år.

Korrosionsskyddet uppfyller kraven
för nötningsbeständighet
enligt AMA Anläggning GBD.116.

I de allra flesta byggnader finns ventilationssystemets huvudkanaler på vinden eller i källaren. Eftersom kanalsystemen ofta är skrymmande vinner man en hel del utrymme om man istället placerar dem i marken under byggnaden.

Att placera ventilationskanalerna i marken kan vara en bra lösning i situationer där bygghöjden är begränsad. I andra fall kan alternativet ge plats för ytterligare ett våningsplan inom tilllåten bygghöjd.

Andra krav
Det ställs högre hållfashetskrav på ventilationskanaler som placeras under en byggnad. De trumtyper som kan komma i fråga måste vara dimensionerade för att klara belastning både från fyllnadsmassor, byggnaden och i vissa fall även trafik.

ViaCon tillverkar två trummor som är lämpliga för ventilation i mark:
– HelCor, en korrugerad, spiralfalsad trumma i stålplåt och
– Pecor Optima, en korrugerad trumma i PEH-plast.
Båda trummorna är dimensionerade för att klara hög belastning och används även vid vid bygge av väg och järnväg.

Anpassad tillverkning underlättar
Ventilationskanaler av HelCor eller Pecor Optima tillverkas efter ritningar för varje enskilt projekt.

Detaljer som t.ex. krökar, påstick och övergångar tillverkas vid behov och svetsas ihop med trummorna dirket till lämpliga enheter. På så vis blir installationen smidigare eftersom färre sektioner behöver hanteras och monteras ihop.

Installationen utförs enkelt genom att följa de anvisningar som följer med vid leveransen. Om behovet finns kan personal från ViaCon leda arbetet eller ansvara för hela installationen.

Kontakta oss

ventilation_i_mark

Nedladdningsbara filer

ViaWall gör det möjligt att bygga höga vertikala stödmurar, enkelt och rationellt. ViaWall byggs ofta i tuff gruvmiljö.

ViaCon kan nu också erbjuda systemet för vägar och järnvägar.
Med ViaWall kunde faunapassagen under väg 27 strax söder om Borås kortas med 30 meter vilket markant ökar sannolikheten för att djuren ska välja den avsedda vägen.

ViaWall-systemet är:

  • Kostnadseffektivt
  • Snabbt och enkelt att bygga
  • Rationellt
  • Miljövänligt*
    *) Låga emissioner av CO2 och betydligt mindre energiförbrukning än
    motsvarande konstruktioner i betong.