Geonät

Din partner för mark, väg och vatten

Ett geonät är en nätkonstruktion som förbättrar markens bärighet genom att låsa partiklar i jorden . Geonätet kan vara flexibelt eller styvt (med fasta knutpunkter).

Användningsområden

Stabilisering, jordarmering i t.ex. slänter, förstärkning i stödmurar, obundna överbyggnader för vägar, järnvägar eller parkeringsplatser

Material
Polypropen (PP) polyester (PET) eller Polyeten (PE-HD)

Enligt följande normer
Dragstyrkor från 20 kN/m upp till 400 kN/m

Ett geonät gör det möjligt att bygga stabila konstruktioner på sämre mark. Geonätet stabiliserar marken genom att låsa jordpartiklarna så att de inte kan röra sig horisontellt. Effekten förstärks när jorden packas.

Ett nät stabiliserar i regel ett jordlager på 30-40 cm. Flera geonät kan läggas ovanpå varandra för att förstärka djupare jordmassor. Eftersom bärigheten ökar med varje skikt kan förstärknings- och bärlagren högre upp i konstruktionen göras tunnare.

Ett geonät har stor betydelse för konstruktionens hållbarhet. Genom att förhindra att rörelser sprids uppåt genom lagren minskar risken för sättningar. En annan effekt är att belastningen blir jämnare – tyngden sprids över ett större område, bärigheten ökar och med den ökar också konstruktionens livslängd.

Produkter
Secugrid PP
Secugrid PET
Combigrid
ViaGrid
TeleGrid
Sympaforce geonät