Geotextil

Din partner för mark, väg och vatten

Geotextil och geosynteter är produkter med flera användningsområden:

Användningsområden


Separation – vattengenomsläpplig barriär mellan olika material för att bibehålla markens bärighet
Filtrering – leda bort överskottsvatten för att behålla skjuvfastheten och därmed markens bärighet
Erosionsskydd – förhindra underminering av flodbanker och kustlinje
Armering – förstärkning av t.ex. branta slänter

Material


Polypropen (PP) eller polyester (PET)

Uppfyller följande normer
NorGeoSpec Profil 1-5

Beroende på tillverkningssätt talar man om två typer av geosynteter;
Icke-vävd geotextil – består av slumpmässigt orienterade fibrer som bundits samman på mekanisk, termisk eller kemisk väg. Nålfiltad geotextil är en typ av icke-vävd geotextil.
Vävd geotextil – består av trådar, band eller liknande som vävts samman i räta vinklar.

Funktioner


Separation – Genom att använda en geotextil som barriär hindras lösare eller finare material från att blandas med över- eller  underliggande lager. På så vis sätts inte de  separerade lagren igen, vattengenomsläppligheten försämras inte och ytlagrets bärighet bibehålls.

Beroende på vilket fyllnadsmaterial som skall användas indelas geotextilier för separation i fem profiler /klasser.

Med egeosynteter som barriär kan man:

utföra fyllnadsarbeten med material som har bättre hållfasthet på lösare jord
ha öppnare material i undergrunden och få bättre dränering
minimera schaktningsarbete och materialåtgång

Filtrering – Med en geotextil som filter kan filtrering och dränering behandlas som två separata funktioner som kombineras för att leda bort överskottsvatten. Filtreringen placeras mellan jord och dränering och väljs utifrån den genomsläpplighet som önskas.
Dräneringen väljs efter förmåga att transportera vatten.

Med en geotextil som filter får man:

specificerade filteregenskaper
billigare dräneringsmaterial
en enklare installation då mindre mängder sten och grus går åt.

Dränering – En geokomposit eller geotextil ingår ofta som en komponent i dränering  eftersom man med dessa produkter kan anpassa dräneringen genom att välja porstorlek och flödeskapacitet. Om marken fordrar ett dräneringsskikt kan en laminerad filterdränering användas. Den består av ett dräneringsnät med geosynteter på en eller båda sidor. Filterdräner finns även med ett geomembran på en sida om dräneringsnätet och geotextil på andra sidan.

Med en filterdrän som dränering får man:

specificerade dräneringsegenskaper
billigare dräneringsfunktion
en enklare installation då en filterdrän kan ersätta dräneringsgrus.

Erosionsskydd – geosynteter kan skydda jord som utsätts för erosion av vatten. Kraftigare erosionsskydd i form av stora stenblock eller liknande kan placeras direkt på fiberduken i stället för att banken byggs upp i flera lager.
Med en geotextil som erosionsskydd slipper man

arbetskrävande stenmassor
problem med bankens lutning eftersom geotextil fungerar bra även i branter
expertövervakning – konstruktionen är enkel
arbeta med mindre stycken då geotextilen kan prefabriceras i stora enheter

Armering – För att förhindra att marken deformeras och kollapsar kan en geotextil användas som förstärkning.
Geotextilen tar upp skjuvspänningar i marken, förhindrar att de sprids uppåt genom jordlagren och stabiliserar på så sätt konstruktionen.

Med geosynteter som armering får man:

en konstruktion som är miljövänlig
möjlighet att välja bland en mängd olika lösningar
lägre anläggningskostnader
enkel hantering och smidig transport
inga korrosionsproblem

Här hittar du resten av våra produkter.

Lär mer om ViaCon Group här.