Grundvattenskydd

Din partner för mark, väg och vatten

Grundvattenskydd

Många vattenreserver är skyddade idag men fler skulle kunna skyddas.

Skyddas mot vad?
– Föroreningar från vägar och järnvägar: Grundvatten som ligger i anslutning till vägar och järnvägar riskerar att infiltreras av föroreningar från vägsalt, avgaser, oljespill och partiklar från däck. En hel del farligt gods och kemikalier transporteras på våra vägar och i händelse av olycka måste närliggande vatten vara skyddat.

– Föroreningar från avfallsupplag:
Föroreningar från sopor eller industriavfall utgör en risk för grundvattnet. För att skydda grundvattnet är det viktigt med en korrekt utförd bottentätning. Lakvatten från sådana anläggningar måste också tas om hand och renas på ett säkert sätt. Äldre avfallsupplag kan behöva övertäckas och inneslutas.

– Föroreningar från flygplats:
Vid en flygplats utsätts en begränsad miljö för mycket höga koncentrationer av föroreningar från avisningsvätskor, avgaser, salt, gummipartiklar och flygbränsle. Här är det viktigt att skydda grundvatten som skulle kunna påverkas av infiltrering.

– Föroreningar från lakvatten och slam:
Lakvatten och slam från avfallsupplag och industrier innehåller ofta höga halter av föroreingar och måste förvaras i täta bassänger för att skydda närliggande vattenreserver och grundvatten.

Geomembran som grundvattenskydd
Grundvatten kan skyddas med olika typer av geomembran. Det finns två huvudtyper av geomembran:
1) syntetiska membran av polyeten, polypropen eller EPDM syntetgummi
2) lermembran av bentonit och geotextil

Syntetiska geomembran är 10 000 ggr tätare än vanlig lera. Polypropen och polyeten har dessutom hög åldersbeständighet och resistens mot en mängd kemiska ämnen t.ex. drivmedel och olja. Membranens genomsläpplighet kontrolleras vid tillverkningen och säkerheten kan därför anpassas med stor precision för olika behov. Membranen bör skyddas mot mekanisk skada av en omgivande skyddsgeotextil.

Ett lermebran består av bentonitpulver som fixerats mellan två lager geotextil. Bentonitmebranet aktiveras av markens fukt eller genom bevattning – gärna under tryck – och blir då ca 100 ggr tätare än lera. Bentonitmembran är självläkande och lätt att anpassa till eventuella genomförningar och brofundament. Lermembranens ytstruktur och draghållfasthet gör dem även lämpliga att installera i slänter.