Rörbro SuperCor

Din partner för mark, väg och vatten

SuperCor är den starkaste av våra korrugeringar. Tack vare en större korrugering kan brokonstruktioner med en spännvidd på upp till 25 meter byggas.

Användningsområde

Vägbro, järnvägsbro, viadukt, viltpassage, trafiktunnel, kulvert, skydds- och transporttunnel, underjordisk lagerbyggnad, vattenmagasin, skyddsrum, ammunitionsförråd etc.

Material

– Varmförzinkad stålplåt enligt SS-EN 10 149(SS 141312)

– Förzinkning enl. SS-EN 1461

– Skruvar/muttrar ISO 898-1 och 2, hållfashetsklass 8.8, varmförzinkning enl. SS 3192 Fe/Zn 45

– Korrosionsskyddet kan förstärkas med kraftigare zink- eller epoxibeläggning.

Uppfyller följande normer

– ATB BRO 2004

– Banverkets BV BRO UTGÅVA 8

– Rapport 58 Brobyggnad KTH

”Dimensionering av rörbroar”

SuperCors styrka ligger i korrugeringen som är hela nio gånger styvare än konventionella korrugeringar (se illustration här intill).Tillsammans med kringfyllnaden runt konstruktionen ger det en styrka som gör att SuperCor klarar hög belastning oavsett om överfyllnaden är låg eller hög.

Profiler

SuperCor finns i ett antal profiler för olika tillämpningsområden.

SuperCor BoxCulvert – Lämpar sig vid låg bygghöjd (med en spännvidd på upp till 15 m) . Konstruktionen kan förstärkas upptill för att klara högre belastning redan vid låg överfyllnad.

SuperCor Arch – finns i fyra varianter.

Profilerna S och LP (spännvidd på upp till 20 m) kan integreras utan att miljön påverkas negativt och är lämpliga val vid t.ex. vid överbyggnad av vattendrag.

Profilerna MP och HP ger de fria mått som krävs för väg, motorväg och järnväg och passar bra för olika typer av trafiktunnlar.

SuperCor Round – är ett alternativ till SuperCor Arch när grundförhållandena är dåliga. Den cirkulära konstruktionen klarar stora sättningar utan att hållfastheten påverkas. Profilen är lämplig för kulvertar, transporttunnlar, broar, silos m.m.

Montering

En rörbro i SuperCor består av ett antal sammansatta plåtar som formats enligt en definierad valbåge eller rörprofil. Hela brokonstruktionen byggs upp plåt för plåt direkt på arbetsplatsen.

Plåtarna fogas samman med lättmonterade skruvförband sektion för sektion. Hela eller delar av brokonstruktionen kan förmonteras för att sedan lyftas på plats.

Valvbågar i SuperCor monteras på fundament av betong med ingjuten U-profil eller på stålfundament.

Grundarbetet är viktigt och måste utföras så att sättningar inte påverkar konstruktionens funktion. Kringfyllnaden utgörs av ett dränerande friktionsmaterial som packas symmetriskt i jämna skikt. Under installation bör konstruktionens profil kontrolleras kontinuerligt.

Tekniska specifikationer

Korrugering380 x 140 mm
Plåttjocklek4–7 mm
Dimensioner3,170–25 m spännvidd
Längdobegränsad
Korrrosionskyddzink + epoxi (tillval)